Knihovna Dolní Újezd

 

Čl. I. Základní ustanovení

Knihovna v Dolním Újezdě je základní knihovnou obce ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Posláním knihovny je přispívat k rozvoji kultury a vzdělání v obci. Knihovna poskytuje své služby bezplatně. Úhrada manipulačních, sankčních a případně dalších poplatků je možná pouze ve smyslu zákona 257/2001 Sb. a je přílohou tohoto knihovního řádu. Knihovna poskytuje svým uživatelům tyto základní služby:

 1. půjčování knih, periodik a jiných dokumentů
 2. rezervace publikací
 3. bibliograficko-informační služby
 4. regionální informační služby
 5. meziknihovní výpůjční služby
 6. exkurze a vzdělávací lekce pro MŠ a ZŠ
 7. práce s Internetem a CD-ROMy


Čl. II. Uživatelé a čtenáři knihovny

 1. Absenční služby poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři – tzn. po zaplacení jednorázového registračního poplatku.Čtenář je povinen seznámit se s výpůjčním řádem knihovny. Písemnou přihláškou a svým podpisem se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené ve výpůjčním řádu poskytovány, a že odpovídá za ztrátu nebo poškození knihovních materiálů stanovené výpůjčním řádem knihovny. Čtenáři mají právo vyžádat si od knihovníka informace o výpůjčním systému, knihovním fondu, systému katalogů apod.
 2. Čtenářem knihovny se může stát každý občan ČR starší 15-ti let (děti se mohou stát čtenáři jen se souhlasem svých rodičů nebo zákonných zástupců, cizí státní příslušník musí mít platné povolení k pobytu v ČR), který bydlí, pracuje nebo navštěvuje školu v místě působení knihovny.
 3. Občan žádá o přijetí do knihovny přihláškou na příslušném tiskopise a současně je povinen předložit:
  1. občanský průkaz
  2. děti do 15-ti let na přihlášce písemný souhlas rodičů nebo jejich zákonných zástupců

 

 1. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz, který je třeba po uplynutí 12 měsíců obnovit zaplacením registračního poplatku viz.ceník Čtenářským průkazem je čtenář povinen se vykazovat při požadavcích na služby knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný a za jeho zneužití zodpovídá čtenář osobně.
 2. Čtenář je povinen ohlásit knihovně:
  1. změnu jména, bydliště
  2. ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu

 

 1. Čtenářem knihovny přestává být a čtenářský průkaz je povinen vrátit:
  1. kdo se odhlásí z řad čtenářů
  2. kdo úmyslně nebo z nedbalosti zaviní poškození materiálů vypůjčených z fondů knihovny nebo způsobí knihovně jinou škodu a odmítá poskytnout předepsanou náhradu
  3. kdo je vedením knihovny z řad čtenářů vyloučen pro porušení výpůjčního řádu a předpisů platných pro knihovnu

 

 1. Čtenář potvrdí svým podpisem na přihlášce souhlas s poskytnutím osobních údajů pro knihovnickou agendu. Knihovna ručí za ochranu a nezneužití poskytnutých osobních dat čtenářů.

Čl. III. Výpůjční řád

 1. Obecná ustanovení o půjčování:
  1. O zapůjčení knih i dalších knihovních materiálů rozhoduje knihovna. Knihy a ostatní materiály z fondu knihovny, určené pro půjčování mimo knihovnu si mohou půjčovat jen evidovaní čtenáři.
  2. Mimo prostory knihovny se zásadně nepůjčují tato díla a materiály:
 • je-li nebezpeční nenahraditelné ztráty nebo poškození
 • jestliže dílo (informační materiál) musí být k dispozici pro denní provoz knihovny a prezenční studium uživatelů
 • jestliže bylo dílo vypůjčeno z jiné knihovny a ta stanovila jako podmínku pouze prezenční půjčení
 • časopisy, které jsou určeny pouze k prezenčnímu půjčování

 

 1. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádané dílo v čase, který je přiměřený provozním podmínkám knihovny.
 2. Jestliže dílo, které čtenář žádá, je půjčeno, může si je zamluvit. Jakmile je dílo vráceno, oznámí knihovna písemně čtenáři, že je kniha na sedm dní rezervována. Záznamy zamluvenek jsou registrovány v časovém pořadí a poplatek za tuto službu činí Kč 5,--.
 3. Odbornou literaturu, kterou nemá knihovna ve svých fondech, může zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (viz. čl. IV)
 4. Čtenář ručí za vypůjčené dílo do té doby, dokud knihovna eviduje jeho výpůjčku.
 5. Knihovna zásadně nesděluje adresy dosavadního držitele výpůjčky.

 

 1. Výpůjční lhůty činí 30 dnů.
 2. Prodloužení výpůjční lhůty:
  1. Čtenář má právo žádat o prodloužení výpůjční lhůty. Knihovna čtenáři vyhoví, nežádá-li půjčené knihy další čtenář. Maximální výpůjční lhůta včetně prodloužení je u knih tři měsíce tzn. dvakrát prodloužená výpůjčka.
  2. Nepožádá-li čtenář ve stanovené nebo dohodnuté výpůjční lhůtě o její prodloužení postupuje knihovna pod čl. III od. 5 (Upomínání)

 

 1. Vrácení vypůjčeného díla:
  1. Čtenář je povinen vrátit vypůjčená díla včas a v takovém stavu, v jakém je převzal.
  2. Čtenář je povinen oznámit ztrátu nebo poškození zapůjčeného díla.
  3. O způsobu náhrady při ztrátě, či poškození rozhoduje knihovna viz ceník
  4. Čtenář nesmí půjčené dílo půjčovat dalším osobám.

 

 1. Upomínání:
  1. Jestliže vypůjčená díla čtenář nevrátí ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, je povinen uhradit sankční poplatek viz. ceník
  2. Po skončení upomínání knihovnou následuje vymáhání právní cestou.
  3. Dodržování stanovené výpůjční doby si každý čtenář sleduje sám.

  

Čl. IV. Speciální služby

 1. Meziknihovní výpůjční služba Odbornou literaturu, kterou knihovna nemá ve svých vlastních fondech může zajistit svým čtenářům prostřednictvím MVS. Při výpůjčce prostřednictvím MVS je čtenář povinen bezpodmínečně dodržovat termín vrácení, stanovený příslušnou knihovnou. V tomto případě nemůže být výpůjční lhůta prodloužena. Při převzetí díla je čtenář povinen uhradit poplatek viz. ceník V některých případech je žádané dílo zapůjčeno pouze za té podmínky, že jej čtenář prostuduje přímo v knihovně, není mu zapůjčeno mimo knihovnu.
 2. Internet, CD-ROMy Přístup na Internet je umožněn všem občanům, bez ohledu zda jsou čtenáři knihovny či nikoliv. Práce s Internetem a CD-ROMy viz příloha


Tento knihovní a výpůjční řád nabývá platnosti dnem 1.října 2002, nabytím platnosti se ruší řád předchozí.


Dolní Újezd 31.01.2013

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.